2018 - 10 - 25 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි - Ven. Katugampala Nandarathana thero