ලෝක ධාතුවේම පැවැත්ම,නැවැත්ම සැලසුම් කරන්නේ මනුෂ්‍යයෝය (2019 - 06 - 04) නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි