2016-06-19 ‌ප‌ොස‌ොන් ප‌ොහ‌ෝ දින ‌එ‌ෙතිහාසික කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයේදී පැවති සත්ධර්ම දේශනය