4. 2016 - දුරුතු පෝය - සවස ධර්ම දේශනය - 2 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero