නිවාතාපහිමි ආරාමේ පොඩි හාමුදුරුවරුන්ට දාපු අමුතු නීතී