බුද්ධ ධර්මය, ජන්බුද්වීපය, ඉන්දියාව හා හෙළබිම ... (අතිපූජනීය බදුලුගම්මන සුමනසාර හිමි)