රෝගියෙකුගේ වේදනාව සමනය සඳහා කරන ලද භාවනාවකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ