මහාචාර්ය පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන් එළිය කතිකාවතට එක් වෙමින් ……