අවිවේකී ජීවිතයට සැනසුම - දම් දෙසුමක් කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ