2019- 03- 05 දින ගම්පහ මහ රෝහලේදී පැවති සද්ධර්ම දේශනය