බොජ්ඣඞග පිරිත් 07 - Ven. Medawala Saranapala Thero