සෝතාපන්න මාර්ගයේ යන කෙනෙක් තමාගේ ගිහි ජීවිතය හැඩගස්වා ගතයුතු ආකාරය