සර්පයන් දෂ්ට කිරීමෙන් වැළකීමට සර්ප කුල 4 ට මෙත් සිත පතුරන අයුරු සහ මෛත්‍රී භාවනාව කරන ක්‍රම හතර