කුවෙට් කුමාරි අක්ක.....කිවුව කතාව..ටිකක් හිතල බලන්න...පූජ්‍ය වරායායේ සම්ත හිමි පහදයි ...