රජයේ විභාගය නොව ජීවිත විභාගය සමත් වීමට ධර්මය හදාරන්න Ven Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 9 - 7)