කැල්ගරි එ්හිපස්සිකෝ නව භාවනා සෙනසුනේ මුල්ම ධර්ම දේශනය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ