2018-10-20 සෙනසුරාදා සජීවී සත්ධර්ම ‌ද‌ේශනයේ ද‌ෙවන දිගහැරුම