ගුරුවරුන් .....වරායායේ සමිත හාමුදුරුවෝ හිරු fm සෙනසුරාදා සදහම් උදෑසන 19/10/5දින.ඔබේ රටටත් වැඩමවීම