අකුසල් සිත් 12කි චෛතසික 14කි, සෑදෙන කෙලෙස් 1500කි Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 08 - 10)