අති පූජනීය මකුලෑවේ විමල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාව