සිත් නෙත් අසපුව ( කාලාම සූත්‍රය ) Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero 2020-02-09