ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට 08 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero