ධම්ම චින්තාව - 24 Ven.Nawalapitiye Saranakiththi Thero -2018.05.19 නාවලපිටියේ සරණකිත්ති හිමි