රාග ගිනි නිවා අමෘතය පොවන අසුභ භාවනාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ