ආරණ්‍යගතවීම 03 -'වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම' (අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.)