වස්සාන කාලයේ භික්ෂුවක් දත යුතු සියලුම විනය කරුණු සහ ස්වකීය චර්යා රටාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි