චාල්ස් තෝමස් කියන්නෙ නරියෙක් | කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි