ආශිර්වාද පතා දෙන දාන නැතහොත් යාග වලට විපාක නැත Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 07 - 12)