ඉතාම වටිනා දම් දෙසුමකි. ඉපදීම නැති කළ හැකිද? පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ