මෙත්තා, ආනාපානසති සහ විපස්සනා භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ