අටසිල් සමාදන්වීම, චතුරාරක්ඛා භාවනා සහ ආනාපානසතිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ