ශාසනයේ පුංචිම හාමුදුරුවෝ රහත්වීම - ලකුන්ටක භද්දිය සුතුර - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ