ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 07 | භාවනා කරන අයට එන ගැටළු | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero