පයන්නෙන් පටන් ගන්න උත්තරේ ? | පේන දේ තියෙනවමයි | 27.07.19 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත