කඨිනය පිලිබඳව ගිහි පින්වතුන් විසින් දැන ගත යුතු සියලුම කරුණු | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි