ඇසල පොහොය(2018) දින ධර්ම දේශනය. ආර්‍ය සත්‍යට පිවිසීමේ දොරටුව