2018 - 10 - 20 පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි Ven Katugampala Nandarathana thero