එකක් නැතිවන විට ඒ වෙනුවට සිය ගණනක් හට ගන්නා "අභිනව රූප කලාප" Doloswara Udithadeera thero (2019-6-26)