පොසොන් පෝය දින පැවති ධර්ම දේශනය දුක යනු දුක්ඛ සත්‍යද?