රතන සූත්‍රය 09 ගාථාව Ven Meepagama Sangarathana Himi