පැරදුනේ මහින්ද ද රටද? - ආචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස නා හිමියන්