වාසිජටෝපම සුත්ත - භාවනානුයෝගීන් උදෙසා ඉතාම වැදගත් දැනගත යුතුම සුතුරකි. තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමිපාණෝ