සිත පිළිබඳව වූ කථන්දරය | අති දූරවබෝධ චිත්ත ප්‍රවෘත්තිය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි