සිත්නෙත් අසපුව 2019-09-01. පුජනීය කිරුලපන ධම්මව්ජය ස්වාමින්වහන්සේ