බුද්ධ කාලයේ ත්‍රස්ථවාදය ක්‍රියාත්මක වූ අයුරු Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 07 - 08)