ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 01 හැඳින්වීම - මැදවල සරණපාල හිමි - Ven. Medawala Saranapala Thero