මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් ගැයූ උපහාරය කවිපෙල.................ගනේකන්දේ චන්දරතන ස්වාමීන්වහන්සේ