කඨිනානිසංස, පුජ්‍ය වටගෙදර විමලබුද්ධ් නාහිමි - Katinanisansa - watagedara vimalabudhdhi Himi,