වස්සාන සමයේදී ගිහි පින්වතුන් හැසිරිය යුත්තේ කොයි ආකරයෙන් ද ? එහි ආනිශංස ගැන ඔබ දැනුවත් ද ?