Budu Bana Sinhala 84 Dharmayai Obaiතිස් එක් ලෝක තල